Gepost op – mei 5, 2022

Het effectief opvangen, gebruiken en opslaan van CO2 met IoT om klimaatverandering tegen te gaan

CCUS

Verschillende koolstofintensieve industrieën werken aan milieuvriendelijkere processen en technieken om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Naast koolstofvrije technieken zijn er andere inspanningen geleverd om gehoor te geven aan de dringende oproep van de Verenigde Naties om de afvang, het gebruik en de opslag van CO2 (CCUS) op te voeren en binnen de emissiedoelstellingen te blijven om uiteindelijk CO2-neutraliteit te bereiken.

Volgens de Verenigde Naties spelen CCUS-technologieën een cruciale rol bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen van de Paris Agreement, aangezien huidige methoden voor CO2-reductie nog niet voldoende zijn om onze doelstellingen op korte en middellange termijn te bereiken. CCUS wordt als essentieel beschouwd omdat de technologie meer dan 90% van de CO2 zou kunnen opvangen.

Maar wat is koolstofafvang, gebruik en opslag?

Koolstofafvangsystemen zijn technologieën die CO2 van industriële processen of brandstofverbranding opvangen en vasthouden voordat het de atmosfeer bereikt, om vervolgens: 1) direct te worden gebruikt als hulpbron; of, 2) ondergronds te worden opgeslagen in geologische formaties.

Bij ondergrondse opslag wordt CO2 geïnjecteerd door poreuze lagen onder ondoordringbare rotsen. Volgens het International Panel on Climate Change (IPCC) “houden deze rotsen hoogstwaarschijnlijk 99% van de CO2 gedurende meer dan 100 jaar vast wanneer de locatie op de juiste manier wordt geselecteerd en beheerd”.

Wanneer CO2 direct als grondstof wordt gebruikt, kan het worden gebruikt om producten met economische waarde te creëren. Gebruik wordt meestal onderverdeeld in 3 hoofdgebieden: mineralisatie (bijv. carbonaten), chemisch (bijv. brandblussers) en biologisch (bijv. om plantengroei te bevorderen en de bodemkwaliteit te verbeteren).

Zoals aangegeven door het IPCC, is “passend beheer” de voorwaarde voor effectieve koolstofafvang, gebruik en opslag, omdat potentiële lekkage van CO2 altijd een punt van zorg is. Wanneer CO2 in geologische formaties wordt geïnjecteerd, kan het de rotsafdichting beginnen op te lossen, waardoor de zuurgraad van het grondwater toeneemt. Wanneer het wordt vastgehouden in de bodem en bovengrondse vegetatie, kan het door landgebruik of klimaatveranderingen terug de atmosfeer in lekken. Zo wordt het doel van de inspanningen voor koolstofvastlegging teniet gedaan en wordt de mogelijkheid om doelstellingen voor koolstofneutraliteit op korte en middellange termijn te bereiken, belemmerd.

koolstofafvang

De problemen aanpakken met IoT

Om bovengenoemde zorgen en risico’s te vermijden, is constant meten en monitoren noodzakelijk. En hier komt het Internet of Things (IoT) om de hoek kijken. IoT is effectief in het oplossen van het probleem van realtime gegevensverzameling, wat anders complex, duur en tijdrovend zou zijn. Zo kunnen we de prestaties van CCUS-systemen beoordelen en continu de omgevingsomstandigheden en -effecten monitoren.

Het gebruik van IoT-technologieën naast CCUS-systemen maakt deze laatste effectiever. Besluitvormers kunnen met de inzichten die ze krijgen met IoT lekkages of andere afwijkingen voorspellen en preventief veranderingen doorvoeren. IoT stelt managers in staat beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

De waarde en noodzaak van het gebruik van IoT-oplossingen in combinatie met CCUS-systemen zal in de loop van de tijd alleen maar toenemen, aangezien discussies over het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof steeds vaker terugkomen. Autoriteiten, zoals de Europese Commissie, zijn begonnen met het onderzoeken van de totstandkoming van certificeringssystemen voor koolstofverwijdering – Monitoring en rapportage zijn hierbij onmisbaar.

Industrieën die CCUS-systemen willen toepassen, zullen genoodzaakt worden monitoring, rapportage en verificatie te verbeteren om erkenning van de autoriteiten te krijgen en dus gecertificeerd te worden. In die zin zou het toevoegen van IoT aan hun CCUS-systeem bedrijven helpen om realtime gegevens te verzamelen en een nauwkeurige evaluatie uit te voeren van koolstofafvang en milieu-impact. IoT kan de genoemde gegevens en informatie indien nodig beschikbaar stellen aan het topmanagement, overheidsinstanties of externe gebruikers.

Evalan’s IoT-oplossing BACE in actie

Recente innovaties hebben geleid tot het ontstaan van mobiele units voor het opvangen en opslaan van koolstof. Deze innovaties kunnen helpen om de uitstoot van vrachtvervoer (bijv. vrachtwagens, vliegtuigen en schepen) aanzienlijk te verminderen. Een voorbeeld van een bedrijf dat IoT inzet voor een duurzamere maritieme sector, is Value Maritime.

Value Maritime ontwikkelde en patenteerde een CO2-afvang- en opslagmodule voor zeeschepen. De opgevangen CO2 wordt vervolgens gebruikt in andere industrieën, waaronder kassen om de groei van bloemen en gewassen te bevorderen. Om de effectiviteit te vergroten, koos Value Maritime IoT-connector BACE van Evalan.

Nadat de gevulde opslagmodule naar de koolstofeindgebruikers is getransporteerd, bewaakt IoT-connector BACE de koolstofconcentratie en de uitstoot van CO2 in de kas. Zo is er altijd inzicht in de CO2-niveaus en hoe deze de omstandigheden in de kas beïnvloeden. Ten slotte informeert BACE ook wanneer de koolstofopslagmodule van Value Maritime klaar is om aan boord te worden bijgevuld.

Kortom, onze IoT-connector BACE zorgt voor datacontinuïteit en waarschuwingen voor het geval een CCUS-systeem niet werkt zoals verwacht. Met de verstrekte gegevens kunnen bedrijven (zoals Value Maritime) realtime, betrouwbare en nauwkeurige gegevens bijhouden om: 1) functionele vereisten te verifiëren, 2) weloverwogen beslissingen te nemen en 3) toekomstige milieurapportage uit te voeren.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.